Videos

Videos

2023 AVBOB Poetry Competition Call-To-Entry
2022 AVBOB Poetry Gala Livestream
How to enter the AVBOB Poetry Competition
AVBOB Poetry Competition Year 2 Winner: Afrikaans
AVBOB Poetry Competition Year 2 Winner: English
AVBOB Poetry Competition Year 2 Winner: isiNdebele
AVBOB Poetry Competition Year 2 Winner: isiXhosa
AVBOB Poetry Competition Year 2 Winner: isiZulu
AVBOB Poetry Competition Year 2 Winner: Sepedi
AVBOB Poetry Competition Year 2 Winner: Sesotho
AVBOB Poetry Competition Year 2 Winner: Setswana
AVBOB Poetry Competition Year 2 Winner: Siswati
AVBOB Poetry Competition Year 2 Winner: Tshivenḓa
AVBOB Poetry Competition Year 2 Winner: Xitsonga
AVBOB 'What If, South Africa?' Winner
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (Afrikaans)
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (English)
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (isiXhosa)
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (Sesotho)
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (Setswana)
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (Sepedi)
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (isiNdebele)
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (isiZulu)
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (Siswati)
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (Tshivenda)
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (Xitsonga)
Poem title: Ni kha ḓi ḓo nnḓivha naa?
Musi ndi tshi vho nga muselwa, Vhulaloni hanga nṋe ndo fama, Ndo dzika ndi tshi nga maḓi a tshisima, Hu si na ipfi ḽi bvaho mulomoni wanga. Maṱo n...

View poem
Poem title: Uvike ngehawu levaka
Bengikwaz' uyiqhawe mngane wami, Empin' ubungahluleki neze. Ubungahlehli noma sebugqem' engaqiwa ntwala! Ubunesibindi kuhle kwebhubesi. Angikholw' uk...

View poem