Videos

Videos

2023 AVBOB Poetry Competition Call-To-Entry
2022 AVBOB Poetry Gala Livestream
How to enter the AVBOB Poetry Competition
AVBOB Poetry Competition Year 2 Winner: Afrikaans
AVBOB Poetry Competition Year 2 Winner: English
AVBOB Poetry Competition Year 2 Winner: isiNdebele
AVBOB Poetry Competition Year 2 Winner: isiXhosa
AVBOB Poetry Competition Year 2 Winner: isiZulu
AVBOB Poetry Competition Year 2 Winner: Sepedi
AVBOB Poetry Competition Year 2 Winner: Sesotho
AVBOB Poetry Competition Year 2 Winner: Setswana
AVBOB Poetry Competition Year 2 Winner: Siswati
AVBOB Poetry Competition Year 2 Winner: Tshivenḓa
AVBOB Poetry Competition Year 2 Winner: Xitsonga
AVBOB 'What If, South Africa?' Winner
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (Afrikaans)
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (English)
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (isiXhosa)
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (Sesotho)
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (Setswana)
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (Sepedi)
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (isiNdebele)
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (isiZulu)
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (Siswati)
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (Tshivenda)
Poet interview: 2017 AVBOB Poetry Prize (Xitsonga)
Poem title: Insimu mbumbulu
Nxashane sesifikil' isikhathi, Sokuba kuyiw' ensimini yosizi, Kuhlangan' umndeni nomphakathi, Ukuz' indim' iphethwe ngesizotha. Le nsim' kayilinywa n...

View poem
Poem title: Ubomi luhambo olungenasiphelo
Ungenza ntoni xa usoloko uhleli ndawonye? Khathalela impilo yakho Ubomi luhambo olungenasiphelo Nyamezela iingqele namaqhwa. Sela emthonjeni wethemba...

View poem