Poems

Poems

Filter by year
Filter by language
Filter by winners
Order by
Poem title: Ningalili
NINGALILI Ningalili bentwanabomntwanami, Ningangilileli, Ningalili nabanengi nabalilako, Lilani nje niqede, Nilile nibhodle, Ningalileli ngaphakathi....

View poem
Poem title: Inkondlo yothando
Lena ngeyakho wena othandiweyo wami, Wena othint’ izinzwa zezibilini zigadule Wen’ owawungithinta ngaphandle kokungithinta, Wen’ owelula isandla maqed...

View poem