AVBOB Poetry Project | Poems

Poems

Filter by language
Order by
Poem title: Dzuvha ḽanga
Iwe ane maṱoni anga wa dzula u tshi penyelela, A u puti naho ḓuvha ḽa tou gotsha ḓula, Mbiluni yau nṋe ndo dzhena ndo dzula, Na iwe kha yanga-vho dz...

View poem
Poem title: Stil begeertes
Hoe weet jou lippe wie om nag te sê - hoe vertel jy jou hart wie om lief te hê?

View poem