The AVBOB Poetry Competition | Poems

Poems

Filter by language
Filter by winners
Order by
Poem title: A swi nga fanelangi xana?
Xana a swi nga fanelangi leswaku nkarhi lowu wu fika? Nkarhi lowu ndzi fanelaka ku famba ndzi mi siya ndzi ya ka Tatana, Leswi mi timbeyaka mi rila mi...

View poem
Poem title: Indlela
Ayikaze nanin' ibelula, Selokhu kwathi nhlo, Yon’ ingumqansa Indlel’ ey’ empumelelweni. Ayikh’ indlel’ enqamulelayo, Ingumshikashik’ inamathunzi, Ile...

View poem