The AVBOB Poetry Competition | Blogs

Blog

Poem title: Esiguqweni ngizokubeka mntanami
Sondela ngikulum' indlebe mntanami, Mntanam' ukwelimagad' ahlabayo, Lo mhlab' uhlab' inhliziyo, Ufun' uwunyathele ngesizotha Kuhle komunt' onamabatha,...

View poem
Poem title: Izwi Longasekhoyo
Ndiyaz' ukuba isikhalo nesikrokro zisekho Ndiyaz' ukuba ubuhlungu neenkxwaleko zisagubungele Ung' ubomi bungabuyel' umva, sivane Kulungisw' iziphoso, ...

View poem