The AVBOB Poetry Competition | Blogs

Blog

Poem title: Ḓuvha ḽe nda begwa
Ndi elelwa ḽia ḓuvha ḽe nda begwa, Ḽo vha ḽihulu ruvhuruvhu ḽa malende Musi ya mme anga ṋowa i tshi raha-raha Vhuṱungu hu tshi vha ambadza tshilidzi...

View poem
Poem title: Ningamsoli uNkulunkulu
Noma sesicimil’ isibani sekhaya, Sesicimile nihlel’ emanzini, Ningalokothi nimsol’ uNkulunkulu, Ningamsol’ uNkulunkulu usanithanda, Bekan’ ithemba Kuy...

View poem