AVBOB Poetry Project | Blogs

Blog

Poem title: Umaqondana
Uthando lungukuthol' umaqondana, Uthando luhlala lunesineke komunye nomunye, Umaqondana kunzim' ukumthola. Ngelinye ilang' uthando lungathi luyisibus...

View poem
Poem title: Isiguguleke Okomhlabathi
Limthathil’ ibutho, Limthathile ngesidlozane, Limthathile ngomnyama, Umnyama wakhasa phansi Inhliziy’ iyandondoza, Sekuhlwil’ empilweni, Usizi l...

View poem