Blogs

Blog

Poem title: Makhulu ndo livhuwa
Zwanḓani zwau nda pfa vhududo, Vhulisa hau ndi ha vhudele, Tshikhala tsha vhabebi wa tshi vala, Wa nkhulusi nga nḓila kwayo, Kha nṋe u ḓo dzula u mm...

View poem
Poem title: Sengiyosho Kubani?
Maye! Sengiyosho kubani? Ingan’ usungembul’ izinqe, Usungephuc’ abazali bami, Usungephuc’ injabulo yami, Usungephuc’ ilungelo lobuntwana, Inhliziyo ya...

View poem